Η νέα Σ.Σ.Ε. καθηγητών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών

Source: EAA

Ισχύει από 1/9/2013 η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών ξένων γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών του Ν. Αττικής. Η σύμβαση λήγει στις 31/8/015.

Σύμφωνα με τη νέα σύμβαση προβλέπονται βασικά οι εξής αμοιβές:

α) Γ ια τους διδάσκοντες ξένη γλώσσα η κατώτερη αμοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) ορίζεται ως εξής:

i) Για τους διδάσκοντες Ξένες Γλώσσες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει από 0 έως 900 ημερομίσθια απασχόλησης σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών, η κατώτερη αμοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) για το χρονικό διάστημα από 1/9/2013 μέχρι 31/8/2015, ορίζεται στο ποσό των τριών ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (3,52 €)

II) Για τους διδάσκοντες Ξένες Γλώσσες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει από 901 έως 1800 ημερομίσθια απασχόλησης στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, η κατώτερη αμοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) για το χρονικό διάστημα από 1/9/2013 μέχρι 31/8/2015, ορίζεται στο ποσό των έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (6,60 €)

ίίί) Για τους διδάσκοντες Ξένες Γλώσσες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει από 1801 έως 2700 ημερομίσθια απασχόλησης στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, η κατώτερη αμοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) για το χρονικό διάστημα από 1/9/2013 μέχρι 31/8/2015, ορίζεται στο ποσό των έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (6,60€)

ϊν) Για τους διδάσκοντες Ξένες Γλώσσες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει από 2701 και άνω ημερομίσθια απασχόλησης στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, η κατώτερη αμοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) για το χρονικό διάστημα από 1/9/2013 μέχρι 31/8/2015, ορίζεται στο ποσό των έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (6,60€).

Επί του άνω ημερομισθίου της κατηγορίας αϊ χορηγούνται τα επιδόματα που προβλέπονται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας εργατοτεχνιτών/υπαλλήλων (γάμου, πολυετίας) όπως αυτά καθορίζονται από αυτή (ύψος, τρόπος και προϋποθέσεις)

β) Η αμοιβή αυτή όπως ανωτέρω ορίζεται προσαυξάνεται με επίδομα πολυετίας για τους άνω εργαζόμενους

ί) της περίπτωσης α ii οι οποίοι υπάγονται στην απόφαση αυτή χορηγείται επίδομα πολυετίας ποσού είκοσι λεπτών (0,20€),

ii ) της περίπτωσης α i ν οι οποίοι υπάγονται στην απόφαση αυτή χορηγείται επίδομα πολυετίας ποσού σαράντα λεπτών (0,40€),

γ) στους εργαζομένους που υπάγονται στην απόφαση αυτή χορηγείται επίδομα γάμου, ειδικότερα στους εργαζομένους

ί) της περίπτωσης αίίί οι οποίοι υπάγονται στην απόφαση αυτή χορηγείται επίδομα γάμου ποσού εξήντα έξι λεπτών (0,66€),

II) της περίπτωσης α i ν οι οποίοι υπάγονται στην απόφαση αυτή χορηγείται επίδομα γάμου ποσού εξήντα έξι λεπτών (0,66€),

Το επίδομα αυτό αποτελεί μέρος των τακτικών αποδοχών κάθε εργαζόμενου και καταβάλλεται εφόσον ο δικαιούχος έχει τελέσει γάμο πριν ή κατά την διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης.

Ολόκληρη η ΣΣΕ

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 12/26.09.2013 ΣΣΕ 9.9.2013 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών ξένων γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών του Ν. Αττικής

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (9.9.2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών ξένων γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών του Ν. Αττικής (ισχύει από 1/9/013-31/8/015)

Κλαδική (Τοπική) συλλογική σύμβαση εργασίας

(Π.Κ Υπουργείου Εργασίας:12/26.9.2013)

Στην Αθήνα σήμερα την 9/09/2013, μεταξύ των συμβαλλόμενων στο παρόν :

Αφ’ ενός της εργοδοτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών», η οποία εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο της Άννα Μπουλντούμη και τον Γενικό Γραμματέα Γεώργιο Ζηκόπουλο, οι οποίοι είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από το Δ.Σ. του Συνδέσμου τους για την υπογραφή της παρούσης και αφ’ ετέρου του Σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Νομού Αττικής», το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο του Δ.Σ. Αρτέμιδα Κυπριώτου και τη Γενική Γραμματέα του Δ.Σ. Ευγενία Φουρναράκη, οι οποίες για την υπογραφή της παρούσης τυγχάνουν νόμιμα εξουσιοδοτημένες από το Δ.Σ. της ανωτέρω συνδικαλιστικής οργάνωσης, συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα κατωτέρω μετά από διμερείς διαπραγματεύσεις κατόπιν προσκλήσεως της εργοδοτικής πλευράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Ν. 1876/90:

Συνάπτουν μεταξύ τους Τοπική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του νομού Αττικής και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που ακολουθούν:

1. ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Στο ρυθμιστικό πεδίο της παρούσας υπάγονται όσοι απασχολούνται στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του Νομού Αττικής με διάφορες ειδικότητες και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

α) Γ ια τους διδάσκοντες ξένη γλώσσα η κατώτερη αμοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) ορίζεται ως εξής:

i) Για τους διδάσκοντες Ξένες Γλώσσες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει από 0 έως 900 ημερομίσθια απασχόλησης σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών, η κατώτερη αμοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) για το χρονικό διάστημα από 1/9/2013 μέχρι 31/8/2015, ορίζεται στο ποσό των τριών ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (3,52 €)

II) Για τους διδάσκοντες Ξένες Γλώσσες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει από 901 έως 1800 ημερομίσθια απασχόλησης στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, η κατώτερη

αμοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) για το χρονικό διάστημα από 1/9/2013 μέχρι 31/8/2015, ορίζεται στο ποσό των έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (6,60 €)

ίίί) Για τους διδάσκοντες Ξένες Γλώσσες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει από 1801 έως 2700 ημερομίσθια απασχόλησης στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, η κατώτερη αμοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) για το χρονικό διάστημα από 1/9/2013 μέχρι 31/8/2015, ορίζεται στο ποσό των έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (6,60€)

ϊν) Για τους διδάσκοντες Ξένες Γλώσσες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει από 2701 και άνω ημερομίσθια απασχόλησης στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, η κατώτερη αμοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) για το χρονικό διάστημα από 1/9/2013 μέχρι 31/8/2015, ορίζεται στο ποσό των έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (6,60€).

Επί του άνω ημερομισθίου της κατηγορίας αϊ χορηγούνται τα επιδόματα που προβλέπονται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας εργατοτεχνιτών/υπαλλήλων (γάμου, πολυετίας) όπως αυτά καθορίζονται από αυτή (ύψος, τρόπος και προϋποθέσεις)

β) Η αμοιβή αυτή όπως ανωτέρω ορίζεται προσαυξάνεται με επίδομα πολυετίας για τους άνω εργαζόμενους

ί) της περίπτωσης α ii οι οποίοι υπάγονται στην απόφαση αυτή χορηγείται επίδομα πολυετίας ποσού είκοσι λεπτών (0,20€),

ii ) της περίπτωσης α i ν οι οποίοι υπάγονται στην απόφαση αυτή χορηγείται επίδομα πολυετίας ποσού σαράντα λεπτών (0,40€),

γ) στους εργαζομένους που υπάγονται στην απόφαση αυτή χορηγείται επίδομα γάμου, ειδικότερα στους εργαζομένους

ί) της περίπτωσης αίίί οι οποίοι υπάγονται στην απόφαση αυτή χορηγείται επίδομα γάμου ποσού εξήντα έξι λεπτών (0,66€),

II) της περίπτωσης α i ν οι οποίοι υπάγονται στην απόφαση αυτή χορηγείται επίδομα γάμου ποσού εξήντα έξι λεπτών (0,66€),

Το επίδομα αυτό αποτελεί μέρος των τακτικών αποδοχών κάθε εργαζόμενου και καταβάλλεται εφόσον ο δικαιούχος έχει τελέσει γάμο πριν ή κατά την διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης.

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται και στους άγαμους γονείς ανεξαρτήτου φύλλου εφόσον έχουν αποδεδειγμένα την επιμέλεια παιδιού έως 18 ετών και στους διαζευγμένους – χήρους.

δ) Για τους λοιπούς απασχολούμενους στα Κ.Ξ.Γ. (γραμματείς, καθαρίστριες, ταμίες, υπαλλήλους γραφείου κ.λ.π) που απασχολούνται με σχέση εργασίας τα κατώτατα όρια μισθού/ημερομισθίου ορίζονται όπως αυτά προβλέπονται στην ισχύουσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργατοτεχνιτών/Υπαλλήλων.

2. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

α) Η ώρα διδασκαλίας διαρκεί 50 λεπτά της ώρας και το διάλειμμα 10 λεπτά

β) Ο διδάσκων ξένη γλώσσα προσέρχεται στο κέντρο διδασκαλίας 10 λεπτά τουλάχιστον πριν την έναρξη του μαθήματος.

γ) Κατά την ώρα των διαλειμμάτων όλοι οι εργαζόμενοι παραμένουν εντός του Κέντρου, εκτός αν λάβουν προς τούτο ρητά άδεια του υπευθύνου του Κέντρου.

δ) Οι εργαζόμενοι δεν υποχρεούνται να εργαστούν κατά τις εξαιρέσιμες επίσημες αργίες. Αν ωστόσο δεχθούν να απασχοληθούν, η ωριαία αμοιβή τους προσαυξάνεται σύμφωνα με το νόμο.

ε) Ο χρόνος απασχόλησης που συμπίπτει με ημέρες εξαιρέσιμων αργιών αμείβεται κανονικά ως εάν ο εργαζόμενος είχε απασχοληθεί σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρόγραμμα.

στ) οι ημέρες των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, πλην των ημερών υποχρεωτικής αργίας όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, είναι εργάσιμες

ζ) Το συμφωνηθέν οριστικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα των διδασκόντων ξένη γλώσσα μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με τα παρακάτω: Οριστικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα θεωρείται αυτό που έχει διαμορφωθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους και σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών και των λοιπών εργαζομένων του Κέντρου. Μέχρι τότε οι διδάσκοντες ξένη γλώσσα αμείβονται για τις πραγματικές ώρες διδασκαλίας που έχουν απασχοληθεί. Η διάταξη αυτή έχει ανάλογη εφαρμογή τόσο για το σύνολο των ωρών απασχόλησης όσο και για την εβδομαδιαία κατανομή τους και για τους λοιπούς εργαζόμενους στο Κέντρο. Επιτρέπεται στον εργοδότη να αναδιαρθρώσει το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας των διδασκόντων ξένη γλώσσα του Κέντρου έστω και αν η αλλαγή αυτή οδηγήσει σε αύξηση ή και μείωση των ωρών διδασκαλίας με αντίστοιχη αυξομείωση της αμοιβής του καθηγητή μέχρι 10% του συμφωνηθέντος οριστικού ωραρίου. Ώρες διδασκαλίας που αφαιρούνται από το πρόγραμμα του Καθηγητή λόγω κατάργησης τους (διάλυση τμήματος, αποφοίτηση μαθητών, ολοκλήρωση ύλης κ.λ,π.) δεν συνυπολογίζονται στο παραπάνω ποσοστό του 10%.

3.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Όλες οι λοιπές διατάξεις προηγουμένων συλλογικών συμβάσεων εργασίας που δεν τροποποιούνται με την παρούσα σύμβαση ή δεν έχουν τροποποιηθεί από τον νόμο εξακολουθούν να ισχύουν.

4.ΙΣΧΥΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας έχει διετή διάρκεια και ισχύει από την 1/9/2013 μέχρι 31/8/2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: